امریکا کانادا
 CSA
 IC
مکزیک
 NOM
آمریکا


 Energy Star
 ETL
 FCC
 FDA
 UL