50001

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

ISO50001:2011 چیست؟

این استاندارد سازمانها و شرکتها را با یک ساختار یکسان در جهت استقرار سیسـتم و فرآینــدهای مورد نیاز برای بهبــود اثربخشی انرژی و همچنین آنها را به توسعه و پیاده سازی خط مشی و اهداف پیرامون نیازمندی ها و الزامات قانونی در مورد جنبه های انرژی نماید هدایت می کند.

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

- پایین آوردن هزینه‌های انرژی بدون کاهش سطح کیفیت مصرف
- آزادسازی منابع مالی و صرف آن در توسعه سایر بخش ها
- به حداقل رساندن آسیب‌های زیست محیطی
ـ پایه گذاری سیستم بهره وری انرژی در سیستمها و تجهیزات انرژی بر اصلی
- شناسایی فعالیتهای مرتبط با اهداف و برنامه ها با در نظر گرفتن جنبه های انرژی
- اولویت بندی و اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی
- تهیه برنامه آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی
- شناسایی و امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه جویی انرژی
- و دهها مزیت دیگر

تعاریف:

- انرژی: شامل برق، سوخت، بخار، گرما، هوای فشرده، انرژیهای تجدید پذیر و ...
- خط مبنای انرژی: مرجع کمی برای ارائه مبنایی برای مقایسه عملکرد انرژی
- شاخص عملکرد انرژی(EPI): مقدار کمی و یا اندازه گیری عملکرد انرژی که توسط سازمان تعریف شده

شرح خدمات ISO50001:2011

- تعیین و تدوین خط مشی و خط مبنای انرژی در سازمان .
- تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، طبقه بندی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
- تدوین/بررسی سیاستهای کلان مجموعه در زمینه مدیریت انرژی
ـ طراحی/بررسی تشکیلات سازمانی، منابع انسانی و مالی مورد نیاز برای مدیریت انرژی
ـ تهیه برنامه آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی
ـ تعیین و طراحی مکانیزمی جهت ارزیابی انطباق سیستم مدیریت انرژی با مقررات و الزامات قانونی
ـ ایجاد سیستم پایش و گزارش‌دهی دوره‌ای و ایجاد پایگاه داده‌های انرژی
ـ تهیه چک لیست‌ها و تدوین برنامه ممیزی انرژی دوره‌ای
ـ شناسایی و کنترل جنبه های مدیریت انرژی
ـ اولویت بندی و اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی
ـ ایجاد سیستم کنترل و بازبینی سالانه انرژی
- شناسایی و تعیین شاخصهای عملکرد انرژی ( EPI ) در کلیه سطوح سازمان
- ایجاد طرحهای کنترل و اندازه گیری انرژی
- صدور اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت انرژی
- شناسایی و تعیین اولویت بندی فرصتهای بهبود برای جنبه های انرژی